Amund Skullerud

Fagansvarlig

Tlf: 415 64 807
Epost: amund@flytit.no

Håkon Nordling

Systemutvikler

Tlf: 971 18 840
Epost: hakon@flytit.no

Magnus Bjerke Vik

Systemutvikler

Tlf: 980 95 297
Epost: magnus@flytit.no

Morten Vollheim

Designer/systemutvikler

Tlf: 400 18 328
Epost: morten@flytit.no

Stian Kraggerud

Daglig leder

Tlf: 932 23 023
Epost: stian@flytit.no

Sushil Chitrakar

Systemutvikler

Tlf: 465 71 548
Epost: sushil@flytit.no